<ºK¿ý¦Û  ±i¤p¼_  Äa¯B¦bªÅ¤¤ªº§k  ¬Ó«a¥Xª©ªÀ>

               ¤@­Ó¨k¤H¡A¦P®É·RµÛ¨â­Ó¤k¤H¡A¥L¤£ª¾¹D¦Û¤v·R¦o­Ì­þ­Ó¦h¤@ÂI¡C
                ¦³¤H±Ð¥L¡G¡¨§A¹J¤W¶}¤ßªº¨Æ±¡¡A­º¥ý·Q¨ì­n§i¶D­þ¤@­Ó¡H
                §A­º¥ý·Q¨ì¦o¡A´N¬O·R¦o¦h¤@ÂI¡C¡¨

                ¤£¡A³o¤£¬OÅçÃÒ·R±¡ªº°ß¤@¤èªk¡C

                §A´d¶Ëªº®É­Ô¡A§A·Q¸ò­þ¤@­Ó¤@°_¡H§A­º¥ý·Q¨ì¦o¡A¤~¬O·R¦o¦h¤@ÂI¡C

                ¦pªG§A¶}¤ß©M´d¶Ëªº®É­Ô¡A­º¥ý·Q¨ìªº¡A³£¬O¦P¤@­Ó¤H¡A¨º´N³Ì§¹¬ü¡C

                ¦pªG§A¶}¤ß©M´d¶Ëªº®É­Ô¡A­º¥ý·Q¨ìªº¡A³£¤£¬O¦P¤@­Ó¤H¡A§ÚÄU§AÀ³¸Ó¿ï¾Ü   §A
                ·Q©M¦o¦@«×´d¶Ëªº¨º¤@­Ó¡C

                ¤H¥Í¥»¨Ó¬O­W¦h©ó¼Ö¡C§Aªº¶}¤ß¡A¦³¤Ó¦h¤H¥i¥H¸ò§A¤À¨É¡A¤£¤@©w­n¬O±¡¤H¡C

                ¦pªG¤é¤l¹Lªº§Ö¼Ö¡A¦Û¤v¤@¤H¤]«Ü¦n¡C´d¶Ë¡A«o¤£¬O«Ü¦h¤H¥i¥H©M§A¤À¾á¡C
 
                §AÄ@·N§â´d¶Ë§i¶D¥L¡A¥L¤~¬O§A³Ì·Q¿Ëªñ©M¬Ã±¤ªº¤H¡C

                ­Ë¹L¨Ó»¡¡A¶}¤ßªº®É­Ô¤~·Q°_§A¡A´d¶Ëªº®É­Ô¡A´N¥h§ä§O¤H¡C³oºØ±¡¤H?

                ¤Ó¤£Ã­°·¤F¡C¥L¨Ã¨S¦³§â§A·í§@¥i¥H¼r¦u²×¨­ªº¤H¡C

                ±¡¤H¦b§Ö¼Öªº®É­Ô¡A­º¥ý·Q¨ì§Ú¡A§Ú·íµM°ª¿³¡CµM¦Ó¡A¥L¦b´d¶Ëªº®É­Ô¡A

                ¤]Ä@·N¦^¨Ó§Ú¨­Ãä¡AÅý§Ú¬Ý¨ì¥Lªº³n®z¡A§Ú¤~·|¬Û«H¡A§Ú¦b¥L¤ß¥Ø¤¤¡A

                ¬O«Ü­«­nªº¡C

                 §A´d¶Ëªº®É­Ô¡A­º¥ý·Q¨ì½Ö¡H

                 ¥[¤@¥y:§Aªº¥L(¦o),´d¶Ëªº®É­Ô­º¥ý·Q¨ì½Ö?