#!/bin/tcsh echo "Content-type: text/html\n\n" echo "Checking Expert" echo "" echo "
" echo "
" echo "
"
w
echo ""
echo "
" echo "" echo ""