#!/bin/tcsh echo "Content-type: text/html\n\n" echo "Checking Expert" echo "" echo "
" echo "
" echo "
"
/usr/bin/finger -l expert
echo "
" /usr/bin/w expert echo "" echo "
" echo "" echo ""